Tietoa sähkön laadusta

Taajamissa sähköverkkoa on asiakasta kohti vähemmän kuin maaseudulla ja sähköverkko on suurelta osin kaapeloitu maan alle. Tämän vuoksi sääolosuhteille alttiita vikapaikkoja on vähemmän ja sähkökatkoja esiintyy suhteellisen harvoin. Tyypillisimmin maakaapeleita vaurioittavat maankaivuutyöt, jolloin vika koskee yleensä suurta asiakasjoukkoa. Maakaapelin korjaus kestää huomattavasti pidempään kuin ilmajohtoverkon korjaus. Maakaapeliverkko rakennetaan rengasmaiseksi, mikä nostaa kustannuksia. Yksittäisen maakaapelivian korjaus maksaa enemmän kuin ilmajohtovian korjaus.

 

Sää vaikuttaa toimitusvarmuuteen maaseudulla

Haja-asutusalueilla ja pienemmissä maaseudun taajamissa laajoja alueita palveleva keskijänniteverkko on rakennettu ilmajohtoina.

Maaseudulla sähköntoimituksen keskeytys voi johtua useista syistä. Keskeytyksiä aiheuttavat ukonilmat, laiterikot, kovan tuulen tai tykkylumen sähköjohdoille kaatamat puut, jännitteisiin osiin joutuneet vieraat esineet kuten puunoksat tai pienet eläimet ja linnut.

Verkostoon rakennettu automaatio hoitaa ohimenevät viat, jotka näkyvät asiakkaille lyhyinä puolen sekunnin tai yhden minuutin katkoksina. Tänä lyhyenä jännitteettömänä aikana esimerkiksi puunoksan aiheuttama valokaari ehtii sammua.

Pienjänniteverkon vioista automaatio ei tee hälytystä valvomoon, vaan tieto viasta saadaan asiakkailta. Pienjänniteverkon vioista osa johtuu asiakkaan laitteissa olevasta viasta. Yksittäinen pienjänniteverkon vika koskee yleensä vain muutamaa asiakasta.

 

Ilmastonmuutos lisää sään ääri-ilmiöitä

Viat ovat lisääntyneet viime vuosina erityisesti ilmastollisista syistä. VTT:n tekemän tutkimuksen mukaan ilmastonmuutoksen ennakoidaan lisäävän sään ääri-ilmöitä ja niiden aiheuttamia sähkökatkoja etenkin metsä- ja vaara-alueilla. Myrskyjen lisäksi puita taivuttavat johdoille lumikuormat ja jos maa ei routaannu talvella, puut kaatuvat herkemmin linjojen päälle. Ilmaston muuttumisen seurauksiin varaudutaan samoilla keinoilla kuin sähkön toimitusvarmuuden parantamiseen muutenkin. Tärkeimpiä keinoja ovat taajamissa maakaapelointi ja haja-asutusalueilla puuston raivaus johtokaduilta ja uusittavien johtolinjojen siirto teiden varteen.


Kaikkiaan Kajavella on sähköjohtoja yli 13 000 kilometriä. Sähkönkäyttäjää kohden johtoa on 227 metriä, kun koko maan keskiarvo on 114 metriä. Keskijänniteverkosta valtaosa on ilmajohtoa ja sijaitsee haja-asutusalueella, minkä vuoksi verkko on altis kaatuville puille ja talvella lumikuormille. Puuston kasvuolosuhteiden mukaan raivausväli johtokaduilta on 7-10 vuotta. Lisäksi laajoja alueita palvelevia keskijännitejohtoja on siirretty määrätietoisesti teiden varsille koko 2000-luvun ajan.