Johtoalueen käyttöoikeus

Johtoalueen käyttöoikeudesta sovitaan maanomistajan kanssa

Sähköverkkojen rakentamisesta tehdään aina verkostosuunnitelma, johon sisältyy myös maastosuunnittelu. Sähköverkon reitille sijoittuvien maa-alueiden käytöstä sovitaan maanomistajien ja kiinteistön haltijoiden kanssa, olipa maanomistajana yksityinen henkilö, yritys, seurakunta, kunta, valtio tai muu taho.

Johtoalueen käyttöoikeussopimus ja sijoituslupa antavat Kajavelle oikeuden rakentaa uutta ja huoltaa olemassa olevaa verkkoa. Uutta sähköverkon rakentamista on maakaapeloinnin asentaminen ja ilmajohtojen rakentaminen sekä niihin liittyvät laitteet ja rakennelmat kuten puistomuuntamot ja haaroitus- ja jakokaapit.

 

Maastosuunnittelun hoitaa urakoitsija

Maastosuunnittelun hoitaa Kajave Oy:n valtuuttama urakoitsija, joka laatii johtoalueen käyttöoikeussopimuksen tai pienjännitejohdon luvan ja esittelee hankkeen maanomistajalle. Maanomistajalla ja kiinteistön haltijalla on tällöin mahdollisuus tuoda esille esimerkiksi johtojen ja kaapeleiden sijoitussuunnitelmaa koskevat huomiot.

Sopimuksen allekirjoittavat kiinteistön omistaja(t) sekä kiinteistön haltija, jos se on eri kuin omistaja. Jos kiinteistöllä on useampi omistaja, sopimukseen tarvitaan kaikkien allekirjoitukset tai valtakirjat. Jokainen osapuoli saa sopimuksesta oman kappaleensa.

Kajave maksaa johtoalueen käyttöoikeudesta laskelman mukaisen kertakorvauksen maanomistajalle sen jälkeen, kun osapuolet ovat hyväksyneet sopimuksen. Kun korvaus on maksettu, johtoalueen rakentaminen voi alkaa.

 

Sopimusehdot ja korvaukset

Johtoalueen käyttöoikeussopimusehdoissa noudatetaan lokakuussa 2017 Energiateollisuuden, Maa- ja metsätaloustuottajain keskusliiton ja Ruotsinkielisten maataloustuottajain keskusliiton julkaisemaa sopimusmallia. Käyttöoikeuskorvaukset perustuvat seuraaviin korvaussuosituksiin:

 • Metsätalousmaalla maapohjan ja puuston odotusarvon sekä taimikkokorvauksen määrittely: Metsätalouden kehittämiskeskus Tapion ”Summa-arvomenetelmä, aputaulukot (2020)”

 • Peltopylväskorvaukset: Maanmittauslaitoksen "Arviointi ja Korvaukset 2019" aineistoon maatalouden estehaitasta

 • Pellolle sekä tie- ja piha-alueelle sijoitettavien maakaapeleiden korvaukset: ”Maanmittauslaitoksen kiinteistöjen kauppahintatilastojen” kolmen edellisen vuoden keskiarvo. Haitan arvo on puolet haitta-alueen pellon arvosta.

 • Vesistökaapelin asentaminen: Kalatalouden keskusliiton julkaisu nro 152, ”Vesialueen omistajan valvontaopas”

Johtoalueen käyttöoikeussopimukseen sovelletaan sopimuksen tekohetkellä voimassaolevia sopimusehtoja ja korvaustaulukoita.

 

Neuvoja maanomistajalle

Sähköverkon parhaan sijainnin kartoittamiseksi maanomistajan on hyvä huolella miettiä ja ilmoittaa maastosuunnittelijalle seuraavat asiat:

Kiinteistön maa-alue

 • tiedossa olevat salaojat, vesi- ja viemärilinjat, kaapelit ja putket

 • tiedossa olevat kalliot tai louhokset sekä suojelu- ja muinaismuistoalueet, kuten lähteet, tervahaudat tai suojeltavat kasvit

 • eläinaitausten ja kasvimaiden sijainnit

 • omat suunnitelmasi tilalle rakentamisesta

Peltoalueilla työskentely

 • ajankohta, jolloin peltoalueellasi olisi paras työskennellä viljelyn kannalta

 • suunnitellut toimenpiteet, jotka otettava huomioon sähköverkon rakentamisessa

 • tieto mahdollisesta vuokraviljelijästä, jonka kanssa on myös sovittava sähköverkon rakentamisesta
   

Lisätiedot sopimukseen tai maankäyttöön liittyvissä asioissa

Kun otat yhteyttä asiakaspalveluun ja haluat lisätietoja sopimuksesta tai maankäytöstä, tarvitsemme seuraavat tiedot:

 • Kiinteistön osoite, kunta, tilan nimi ja rekisterinumero
 • Kiinteistön omistajan nimi
 • Millaisia johtoja kiinteistöllä sijaitsee, onko kyseessä pienjännite-, keskijännite- vai voimalinja.
 • Onko johtoalueella parhaillaan menossa sähköverkon rakennustyömaa.

Otathan huomioon, että kiinteistöä koskevia tietoja voimme luovuttaa vain kiinteistön omistajalle.

 

Lisätiedot sähköverkon rakentamiseen liittyvissä asioissa

 • Kajave Oy rakennuttaa sähköverkon valitsemillaan urakoitsijoilla. Laajemmissa rakennushankkeissa urakoitsijoiden yhteystiedot on merkitty työmaakyltteihin, jotka sijaitsevat kulkureiteillä (teiden varsilla) työmaa-alueelle mentäessä. Työmaahan tai rakentamiseen liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä työmaakyltissä annettuihin yhteystietoihin tai Kajaven tekniseen asiakaspalveluun puhelinnumeroon 0800 9 2200 tai sähköpostitse tekninenpalvelu(a)kajave.fi